OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO


1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest AGNIESZKA FILIPIAK prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AKF STUDIO,
60-163 Poznań, ul. Junikowska 36, REGON 634423764. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz
się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: akf@akf.com.pl

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zawarcie i wykonanie umowy (jeśli dojdzie do zawarcia
umowy), a także obsługa skarg i reklamacji.
Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres pocztowy, nazwa firmy i NIP (w przypadku osób prowadzących działalność
gospodarczą), nr telefonu, adres e-mail.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z
wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach
rozliczeniowo-podatkowych. Dane te mogą także posłużyć w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy
czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych
osobowych.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Pobieramy tylko te dane osobowe, bez których dana usługa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia
i wykonania usługi, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy
zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę,
wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w treści zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?

Odbiorcami Twoich danych mogą być:
• podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług
(przetwarzający), np. biuro rachunkowe;
• organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, gdyby zwróciły się do nas w związku z prowadzonymi przez
nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe
wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić
się roszczenia związane z tą umową.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do
czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 7 lat od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Po
upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
• prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje
zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
• jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie
wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
• droga mailową, wysyłając maila na adres: akf@akf.com.pl
• zwracając się do nas pisemnie na adres: AKF STUDIO, 60-163 Poznań, ul. Junikowska 36.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu
sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów
ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych